Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

 

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle dienstverlening van en op alle overeenkomsten met Feel Connected, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het tekenen van een offerte, het betalen van een factuur of het maken van een afspraak aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van Feel Connected, eenmanszaak Sharon Van Asbroeck met ondernemingsnummer BE0607987981.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes - orderbevestiging

 

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Feel Connected - Sharon Van Asbroeck zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een begeleidingssessie inplant of de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt naar Feel Connected - Sharon Van Asbroeck. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden. De uitvoering van de dienstverlening start na betaling van de factuur.

2.3 Reis en verplaatsingskosten zijn steeds te dragen door de klant.

 

Artikel 3. Annulatie van een afspraak

 

3.1. Voor een afspraak die meer dan 48u op voorhand wordt geannuleerd, wordt niets in rekening gebracht. Voor een afspraak die minder 48u op voorhand wordt geannuleerd, wordt de helft van het bedrag aangerekend. Voor een afspraak die niet wordt geannuleerd, wordt het volledige bedrag aangerekend.

3.2. Bij annulatie door Feel Connected  - Sharon Van Asbroeck wordt de dienstverlening uitgesteld. Een annulatie kan gebeuren wegens ziekte/familiale omstandigheden/overmacht of voor groepsgebeurtenissen wegens te weinig inschrijvingen. De dienstverlening wordt dan opgeschort tot nader orde en wordt terug aangevangen op het ogenblik Sharon Van Asbroeck hiertoe in staat wordt geacht. Opschorting van de dienstverlening geeft de klant geen recht op enige schadevergoeding.

 

Artikel 4. Betalingsmodaliteiten

 

4.1. Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van Feel Connected - Sharon Van Asbroeck contant betaalbaar. Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Feel Connected - Sharon Van Asbroeck kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

4.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Feel Connected - Sharon Van Asbroeck. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 De aansprakelijkheid van Feel Connected - Sharon Van Asbroeck is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering "beroepsaansprakelijkheid".

 

Artikel 6. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

 

6.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Feel Connected - Sharon Van Asbroeck. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Mechelen.